Privacyverklaring

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten organisaties, die werken met persoonsgegevens (bijv. naam, adres, woonplaats) aangeven hoe zij bij hun activiteiten omgaan met de bescherming van die persoonsgegevens. Deze informatie vindt u op dit deel van onze website.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft modellen gemaakt voor de kerkelijke gemeenten. Op basis van die modellen geven wij u informatie hoe de onze kerkelijke gemeente “De Hoeksteen” te IJsselmuiden omgaat met privacy. Die informatie bestaat uit vier delen:
– de privacyverklaring van “De Hoeksteen” te IJsselmuiden (onderstaand).
– een overzicht van de verwerking (het gebruik) van persoonsgegevens binnen onze gemeente kunt u vinden op link
– op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u  een aantal rechten (onderstaand).
– Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier, waarop wij omgaan met uw privacy kunt u die per mail stellen / maken: gegevensbescherming@hoeksteenkerk.nl .

De privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.


Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid.


Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy-rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in de privacyverklaring.


De contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij een coördinator gegevensbescherming (tevens lid van de kerkenraad).

 

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:   gegevensbescherming@hoeksteenkerk.nl .


Rechten op grond van de wet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit
  Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.

Voor meer informatie zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-dataportabiliteit

 

 1. Het recht op vergetelheid
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.

Voor meer informatie zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-vergetelheid

 

 1. Het recht op inzage
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

Voor meer informatie zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage

 

 1. Het recht op rectificatie en aanvulling
  Het recht om de persoonsgegevens die over u verwerkt zijn, te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is, dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.

Voor meer informatie zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-rectificatie

 

 1. Het recht op beperking van de verwerking
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Voor meer informatie zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-beperking-van-de-verwerking

 

 1. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.

Voor meer informatie zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-menselijke-blik-bij-besluiten

 

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Voor meer informatie zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-van-bezwaar

 

 1. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet, moet u eerst zelf contact opnemen met ons. Doe dat bij voorkeur schriftelijk. Wellicht kunnen wij het probleem gelijk oplossen.

 

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als:

 • u het niet eens bent met de reactie van de organisatie op uw klacht of als
 • de organisatie niet binnen vier weken heeft gereageerd op uw klacht

Voor meer informatie zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de kerkelijke gemeente via de contactgegevens (gegevensbescherming@hoeksteenkerk.nl). Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.[1]

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent, wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.[2]

[1] Ordinantie 2-2a

[2] Artikel 23 lid 1, aanhef en onder i Algemene Verordening Gegevensbescherming.