Onderzoeksrapport Aansprekend Jeugdwerk

In 2016 hebben we, als jeugdraad, in het jeugdwerk een groot onderzoek gehouden onder jongeren van 12 t/m 20 jaar en onder ouders. We hebben onderzocht hoe het jeugdwerk gewaardeerd wordt en welke behoeften er zijn om dingen aan het jeugdwerk aan te passen. Dit document is een samenvatting van het totale onderzoeksrapport. Veel details zijn hierbij weggelaten. Wanneer gewenst is het volledige exemplaar aan te vragen bij Marcel Versteeg: marcel@hoeksteenkerk.nl.

Samenvatting Onderzoeksrapport Jeugdwerk

Liedjes gezinsdienst 1e Paasdag

Op 1e Paasdag hopen we weer de opstanding van de Here Jezus te vieren met een mooie gezinsdienst! Hier gaan we weer veel mooie liedjes zingen, die jullie ook zullen oefenen op de Kindernevendienst. Je kan de liedjes ook alvast thuis oefenen. Hier beluister je alle liedjes op YouTube.

God geeft je vandaag 86.400 seconden cadeau, heb je er al 1 gebruikt om hem te danken?

Op zondagavond 2 april a.s. is er weer de welkomstdienst. Graag nodigen we je uit om samen met je familie/ buren of vrienden,  die misschien bijna nooit meer naar de kerk gaan, deze dienst te bezoeken. Het gaat  deze keer over TIJD : Onze agenda staat dagelijks gevuld en voor je het weet is de week alweer voorbij. Tijd is iets wat niet te vatten is. We staan klaar voor ons gezin  of voor zorgvragende ouders, we helpen mee op verenigingen. Je wilt je hobby´s blijven doen, sporten niet te vergeten  enz. Je leeft maar 1 keer. We willen in 24 uur zoveel mogelijk meemaken. Maar van wie krijgen wij eigenlijk deze 24 uur? Wat doen we daar mee? Ds. Van Maanen gaat ons daar over vertellen.  VAN HARTE WELKOM. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wil je nog eens met de dominee of iemand van de welkomstdienstcommissie iets delen dan zijn we hiervoor aanwezig.

Een week ervoor, 26 maart, in de Toerustingsdienst gaan we weer de uitnodigingen klaar leggen in de hal en vragen we uw/jouw hulp om deze rond te brengen en durf ook eens aan te bellen en vraag of ze zondag tijd maken om naar de kerk te komen. We willen uitdragen dat we missionair  zijn en het geloof willen delen met onze medemens.

De welkomstdienstcommissie

 

Gemeenteavond 22 maart 2017

Beste gemeenteleden,

Bij deze wil de kerkenraad u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond op 22 maart 2017. Deze avond zal gehouden worden zoals gewoonlijk in 1 van de zalen van de Hoeksteen. De invulling van de avond zal voor een gedeelte verzorgd worden door de Missionaire Commissie. Na de opening zal de heer René Timmerman van de Stichting Antwoord een presentatie geven over het werk van zijn stichting. De Stichting Antwoord is het doel van het kinderspaarproject van onze gemeente. Vervolgens zal de missionaire commissie een toelichting geven over hun activiteiten. Daarnaast wil de jeugdraad de gemeente informeren over onder andere de jeugdenquete die onlangs is gehouden. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele vragen te stellen. Da avond zal afgesloten worden met een hapje en drankje. Aanvang van deze avond zal om 20.00 uur zijn na de Vesperdienst.

Namens de kerkenraad en de missionaire commissie.

Gebeden (n.a.v. de middagdienst over gebed)

Gebeden bij de tafel

Heer, onze God,
van U komt al wat deze tafel biedt:
de vrucht van de aarde,
het werk van onze handen,
de gezelligheid die wij genieten.
Wij danken U voor eten en drinken,
voor ons geluk en onze vreugde.
Gedenk ook in uw goedheid, Vader,
wie honger lijden,
ziek of eenzaam zijn.
Wees hun nabij,
laat onze hulp voor hen uw zegen zijn,
door Christus, onze Heer, Amen.
– Liedboek, na lied 229

Heer, mag dit voedsel
onze innerlijke mens versterken
om U blijvend lof te zingen,
goed ons dagelijks werk te verrichten,
en te leven naar het voorbeeld van uw Zoon,
Jezus Christus onze Heer, Amen.
– Anoniem

Avondgebeden

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk, aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons, met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge bittere dood.
Blijf bij ons, in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.
– Luther

Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen
over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.
– Klaas Holwerda Liedboek na lied 246

Algemene gebeden

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.
– Franciscus van Assisi

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien
– Franciscus van Assisi

Heer Jezus Christus
Zoon van God
ontferm u over mij.
Uw liefde in mij,
uw vreugde in mij,
uw vrede in mij!
Heer Jezus Christus
Zoon van God
ontferm u over mij.
Uw geduld in mij,
uw vriendelijkheid in mij,
uw goedheid in mij!
Heer Jezus Christus
Zoon van God
ontferm u over mij.
Uw geloof in mij,
uw zachtmoedigheid in mij,
uw zelfbeheersing in mij!
Heer Jezus Christus
Zoon van God
ontferm u over mij.
– Jos Douma, naar Gal. 5: 22-23

Fluister het mij in, Heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, Heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, Heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, Heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, Heilige Geest
ik zal het goede nooit verliezen.
– Augustinus Liedboek na lied 681

Gebed tot God: Vader, Zoon en Heilige Geest
Vader, Heer van hemel en aarde, Zoon, mens geworden voor ons mensen, Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel. Wij aanbidden U in uw majesteit. Wij aanbidden U in uw nederigheid. Wij aanbidden U in uw nabijheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw majesteit. Voor uw koninkrijk, voor uw kracht en heerlijkheid. Bevrijd ons van onze kleinheid, onze passiviteit, onze grauwheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nederigheid. Voor uw bloed, uw zweet, uw tranen. Vergeef ons onze hardheid, onze onverschilligheid, onze hoogmoed.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nabijheid. Voor uw licht, uw waarheid en uw troost. Genees ons van onze blindheid, onze leugens, onze troosteloosheid.

Wij aanbidden U in uw majesteit. Wij aanbidden U in uw nederigheid. Wij aanbidden U in uw nabijheid. Vader, Heer van hemel en aarde, Zoon, mens geworden voor ons mensen, Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel. Geloofd en geprezen zij uw naam, nu en altijd, Amen.
– Arjan Plaisier

In dit document vind je de hoofdpunten uit de preek over gebed.

Middagdienst 12 maart: Omdat je huis nooit af is