Diensten

Elke zondag worden er twee kerkdiensten gehouden. De morgendienst begint in de zomerperiode om 9:30 uur en in de winterperiode (tussen dankdag en biddag) om 10:00 uur. De avonddienst begint altijd om 19:00 uur, behalve bid- en dankdag, Goede Vrijdag en oudejaarsavond. Dan begint de dienst om 19:30 uur. Een aantal preekbeurten wordt vervuld door gastpredikanten van elders.

Avonddiensten

De avonddiensten hebben een bepaald van elkaar te onderscheiden karakter, te weten: leerdiensten, themadiensten, catechismusdiensten, jongerendiensten en zangdiensten.

• Leerdiensten zijn avonddiensten waar een Bijbeltekst of een theologische of ethische kwestie wordt uitgediept en uitgelegd. Voor de preek wordt de tijd genomen en de uitleg kan door punten met de beamer op de schermen te projecteren ondersteund worden. De gemeentezang wordt begeleid door de organist.

• Themadiensten zijn avonddiensten waar een thema, dat door gemeenteleden kan worden aangereikt, of dat in kerk en samenleving speelt, wordt behandeld. De insteek zal – vanuit de Bijbeltekst – een meer praktische zijn. De gemeentezang wordt begeleid door het orgel, met daarbij muzikanten of cantorij.

• Jongerendiensten zijn avonddiensten voor jongeren. Deze worden op de vierde zondag van de maand gehouden. In de jongerendienst komen jongeren en ouderen bij elkaar om samen het geloof te vieren. Door middel van actuele en moderne thema’s probeert de jongerendienstcommissie aansprekende diensten neer te zetten. Deze diensten worden voorbereid door de jongerencommissie in samenspraak met de predikant. De muzikale begeleiding wordt meestal verzorgd door een band.

• Zangdiensten zijn avonddiensten waarin er wel degelijk ook een Woordverkondiging is, alleen zal die wat korter zijn, zodat er meer tijd overblijft voor het zingen van liederen. De begeleiding zal gebeuren door een organist. Eventueel kan ook een koor aan deze diensten medewerking verlenen.

Middagdiensten

De middagdiensten hebben een speciaal karakter. De aanvang is 16.30 uur. Ze houden qua liturgie het midden tussen een gewone dienst en een jongerendienst. De diensten worden voorbereid door de middagdienstcommissie en de predikant. Er zijn 6 middagdiensten gedurende het kalenderjaar.  In deze diensten is er ruimte voor meer Opwekkingsliederen, maar ook voor Psalmen en Gezangen en liederen uit andere bundels. Voor de begeleiding vraagt de commissie de band GOUD en  muzikanten uit de muziekpoule (piano, zang, gitaar, fluit, viool, harp, enz.) en uit de lijst van organisten.

De coördinator van de middagdienstcommissie is:  Gerben Reitsema 06-42514860

Kerstdiensten

Op Eerste Kerstdag zijn er twee ochtenddiensten. Bij de tweede is er oppas voor de kleinsten en kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.

Op Tweede Kerstdag is er een gezinsdienst, waarin speciale aandacht is voor alle kinderen van De Hoeksteen. De commissie ‘Kerst en Pasen’ organiseert deze dienst in overleg met de dienstdoende predikant. Tijdens deze dienst zitten de kinderen tot en met groep 5 voor in de kerk. Ze leveren ook een bijdrage aan de dienst in de vorm van zingen, lezen, iets opzeggen, of het bespelen van een instrument.

Op Kerstavond is er in de Hoeksteen een Kerstnachtdienst, die om 22.00 uur begint. Deze dienst wordt samen met andere IJsselmuider kerken georganiseerd.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is (met Pasen) de belangrijkste dag van het jaar. Op deze dag is Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven. ‘De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem’ (Jesaja 53:5). We gedenken en vieren dit hoogtepunt in een indrukwekkende dienst, waarin we ook avondmaal houden. Op Goede Vrijdag ‘is het werk van Christus volbracht’ (Johannes 19:30). Pasen vieren zonder Goede Vrijdag te gedenken kan eigenlijk niet. Zoals je ook niet 5 mei, de bevrijding, kunt vieren zonder op 4 mei de doden te gedenken.

Paasdiensten

Met Pasen – het hoofdfeest van de kerk – vieren we de opstanding van Jezus Christus. Tijdens de paasdagen verlopen de kerkdiensten anders dan normaal. Er zijn op zondag twee ochtenddiensten. De eerste is een ‘normale’ dienst en de tweede is een gezinsdienst waarin de kinderen centraal staan.De commissie ‘Kerst en Pasen’ organiseert deze dienst in overleg met de dienstdoende predikant. Tijdens deze diensten zitten de kinderen van de kindernevendienst en clubs bij elkaar en leveren samen met de leiding een bijdrage.

Op Tweede Paasdag is er een ochtenddienst waarin we vieren dat Jezus de dood heeft onverwonnen.

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag is er een dienst om 9.30 uur. We vieren dan dat Jezus terug mocht naar zijn Vader in de hemel. Hij is koning van de wereld en Heer van de kerk, totdat Hij komt.

Pinksterdiensten

God wil met zijn Geest in ons komen wonen. We geloven dat de Geest is uitgestort op iedereen. Dat vieren we met Pinksteren.
Op Tweede Pinksterdag is er alléén een ochtenddienst.

Diensten op Bid- en Dankdag

Elke tweede woensdag  in maart wordt de Biddag dienst gehouden  en elke eerste woensdag in november de Dankdag dienst.
Er zijn twee diensten op deze woensdagen; een morgen- en een avonddienst
In de morgendienst werkt één van de Hervormde basisscholen mee. De dienstdoende predikant gaat in de week voorafgaand op bezoek bij betreffende school.

Welkomstdiensten

Er wordt twee keer per jaar een welkomstdienst gehouden, georganiseerd door de missionaire commissie. Alle gemeenteleden krijgen hiervoor een uitnodiging en hiermee kunnen zij iemand anders uitnodigen. Omdat gemeenteleden het vaak moeilijk vinden in gesprek te gaan met niet-christenen, is er de zondag voor de welkomstdienst een toerustingsdienst. In deze dienst krijgt de gemeente praktische tips om niet-christenen of mensen die niet meer zo vaak in de kerk komen, te kunnen bereiken (zie ook bij de missionaire commissie).

Dienst anders begaafden

Diverse kerken in IJsselmuiden organiseren een dienst voor anders begaafden. Deze dienst wordt altijd op de eerste zondag in juni gehouden in De Hoeksteen. Dit wordt gecoördineerd door mevr. R. Wezenberg, Oester 29, IJsselmuiden. 06-25194361